คุณครูจะเกษียณ แต่เงินเดือนเต็มขั้น!! เลื่อนเงินเดือนรอบนี้ (30 ก.ย.) จะได้ค่าตอบแทนพิเศษไหม?

7943

คุณครูจะเกษียณ แต่เงินเดือนเต็มขั้น!! เลื่อนเงินเดือนรอบนี้ (30 ก.ย.) จะได้ค่าตอบแทนพิเศษไหม?

คุณครูจะเกษียณ แต่เงินเดือนเต็มขั้น!! เลื่อนเงินเดือนรอบนี้ (30 ก.ย.) จะได้ค่าตอบแทนพิเศษไหม?

คุณครูจะเกษียณ แต่เงินเดือนเต็มขั้น!! เลื่อนเงินเดือนรอบนี้ (30 ก.ย.) จะได้ค่าตอบแทนพิเศษไหม?
คุณครูจะเกษียณ แต่เงินเดือนเต็มขั้น!! เลื่อนเงินเดือนรอบนี้ (30 ก.ย.) จะได้ค่าตอบแทนพิเศษไหม?

สวัสดีครับทุกท่าน พบกันอีกแล้วเช่นเคยกับบทความสาระน่ารู้จากครูอัพเดตดอทคอม วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมได้รับข้อความจากแฟนเพจครูอัพเดตดอทคอมที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ คุณครูจะเกษียณ แต่เงินเดือนเต็มขั้น !! เลื่อนเงินเดือนรอบนี้ (30 ก.ย.) จะได้ค่าตอบแทนพิเศษไหม? โดยครูอัพเดตดอทคอมขอนำเรียนข้อมูลดังนี้ครับ

รูปแบบการเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เลื่อนในรูปแบบขั้นเงินเดือนเป็นการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ ซึ่งได้มีการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละครั้งแรก ในรอบรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ปี 2562 ในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งการเลื่อนเงินเดือนได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะคุณครูผู้ที่มีเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนอันดับสูงของตำแหน่ง ที่คุณครูดำรงอยู่

ตัวอย่างเช่น

นาย ก ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เงินเดือนปัจจุบัน 57,500 บาท

เลื่อนแบบเดิม (ขั้นเงินเดือน) ได้เลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น

นาย ก จะได้รับเงินเดือน 58,390 บาท และ ค่าตอบแทนพิเศษ 1,167.80 บาท โดยมีที่มาดังนี้

1. 0.5 ขั้น จาก 57,500 เป็น 58,390 บาท

2.ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจํา กรณีมีเงินเดือนถึงขั้นสูง ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี้

  • ร้อยละ 2 ของเงินเดือนขั้นสูง สำหรับครึ่งขั้น  (0.5)
  • ร้อยละ 4 ของเงินเดือนขั้นสูง สำหรับหนึ่งขั้น  (1.0)
  • ร้อยละ 6 ของเงินเดือนขั้นสูง สำหรับหนึ่งขั้นครึ่ง  (1.5)

ด้งนั้นจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 58,390 x 2% = 1,167.80 บาท

เลื่อนแบบใหม่ (ร้อยละ) ได้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3

นาย ก จะได้รับเงินเดือน 58,390 บาท และ ค่าตอบแทนพิเศษ 589.90 บาท โดยมีที่มาดังนี้

1. คำนวณหาเงินเดือนที่ใช้เลื่อน ร้อยละ 3 ของฐานในการคำนวณอันดับ คศ.3 (ฐานบน) คือ

49330 x 3% = 1,479.90

2. นำเงินปัจจุบัน + เงินเดือนที่ใช้เลื่อน จะได้ 57,500 + 1,479.90 = 58,979.90 บาท แต่เนื่องจากเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ คศ. 3 คือ 58,390 บาท ดังนั้น นาย ก จะได้รับเงินเดือน 58,390 บาท และ ค่าตอบแทนพิเศษ 589.90 บาท

การรับเงินสูงกว่าอันดับ (การสไสด์ไปอันดับถัดไป)

จากกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555 ที่ระบุว่า

“ข้อ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตําแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ. 2 คศ. 3 หรือ คศ. 4 ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับเท่านั้นถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า แล้วแต่กรณี
ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ. 2 คศ. 3 หรือ คศ. 4 ตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับ ที่สูงขึ้นดังกล่าวในวันที่ 30 กันยายนของปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ”

ดังนั้นเมื่อคุณครูมีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับแล้ว จะทำให้คุณครูสามารถได้รับเงินสูงกว่าอันดันได้ 1 อันดับ เช่น คุณครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อยู่ใน อันดับ คศ. 3 สามารถ ไปรับเงินเดือนใน อันดับ คศ.4 ได้ หรือ ที่เรียกกันว่าการสไลด์ฐานเงินเดือนนั้นเอง ทำให้เงินเดือนสูงสุด ที่คุณครูอันดับ คศ.3 จะได้รับคือ 69,040 บาท แต่ครูผู้ช่วยและคศ.1 ไม่สามารถทำได้ ดังภาพ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

แล้วการเลื่อนเงินเดือนสำหรับคุณครูผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ยังจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษไหม ดังนั้นเราจึงต้องไปตรวจสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และ 2551 ที่ระบุในข้อที่ 6/2 ว่า

“ข้อ 6/2 ผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้ ได้แก่
(1) ข้าราชการซึ่งไม่ได้รับการประเมินให้เลื่อนเงินเดือน
(2) ลูกจ้างประจําซึ่งไม่ได้รับการประเมินใหเลื่อนค่าจ้าง
(3) ข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่งพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ”

ดังนั้นสรุปคือ

คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนพิเศษครับ
(แต่จะได้เงินเดือนใหม่ในวันที่ 30  ก.ย. ไปใช้ในการคำนวณเงินบำนาญครับ)

อ้างอิงข้อมูลจาก : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๕

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/