Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูต้องอ่าน!! ก.ค.ศ.เผยแพร่ข้อมูลสรุป ข้อกฎหมาย/หลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคุณครู

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำข้อมูลที่สำนักงานก.ค.ศ.ได้ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคุณครู มาให้ดาวน์โหลดไปอ่านทำความเข้าใจดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร

Advertisement

 

      – มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในงานราชการ

      – วิทยฐานะ พัฒนา ค่าตอบแทน และแนวทางการกำากับติดตามการบริหารงานบุคคลฯ (ว13/2556)

      – info-เงินเดือนและค่าตอบแทน

      – ระบบพัฒนาครู

      – ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher)

      – การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      – การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

       – หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

       – การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ในเขตพัฒนา พิเศษ  เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

Advertisement

       – การคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภททั่วไปกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ (ว22/2559)

       – การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น (ว4/2559) 

       – การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอน (ว29/2560 และ ว30/2560)

       – การจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ว26/2560)

       – การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว5/2561)

       – การขอใช้บัญชีตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

You might also like