Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูทุกท่านอ่านด่วน! การนับ ชั่วโมงสอน/PLC/อบรมฯ เพื่อขอเลื่อน-คงสภาพวิทยฐานะ

Advertisement

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

สายงานการสอน(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)  

Advertisement

” นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ต้องการให้มีการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยให้มีการปรับปรุง

Advertisement

มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ การประเมินวิทยฐานะ 

และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

โดยการพัฒนาต้องการให้ครูมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่องทุกปี “ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

You might also like