Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูท่านใด ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์  ว21/2560 ตอบแบบสอบถามด่วน!!

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้ (27 เมษายน 2561) สพฐ.ได้แจ้งให้คุณครู ข้าราชการครูที่ประสงค์ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์  ว21/2560  ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตอบแบบสำรวจให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 23.50 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและศูนย์การศึกษาพิเศษ
      ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดให้แจ้งข้าราชการครูที่ประสงค์ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์  ว21/2560  ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)  ช่วยตอบแบบสำรวจตามลิงค์ที่ส่งมานี้  https://goo.gl/Z5JX64 โดยให้ตอบแบบสำรวจให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 23.50 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2561 
      บุญรักษ์   ยอดเพชร
       เลขาธิการ  กพฐ.

Advertisement


 

 

Advertisement

 

 

 

 

ที่มา : OBEC LINE

You might also like