Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูรู้ยัง!! ถ้าไม่ได้อบรม คูปองครู ปี 60-61 ก.ค.ศ.แจ้งให้สามารถใช้ PLC เป็นชั่วโมงพัฒนาแทนได้

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้ สำนักงานก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการนับชั่วโมงพัฒนาว่า “สําหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาตามหนังสือที่อ้างถึง ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 (ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ให้นําจํานวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมง ในแต่ละปี มานับเป็น จํานวนชั่วโมงการพัฒนาได้ และให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีระยะเวลาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
นั้นหมายความว่าคุณครูท่านใดที่ไม่ได้ อบรมพัฒนาตามโครงการคูปองครู (สำหรับครู สพฐ.) หรือ ไม่ได้อบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ให้สามารถนำชั่วโมง PLC ส่วนที่เกินจาก 50 ชั่วโมงมานับเป็นชั่วโมงพัฒนาตนเองตามหนังสือ ว22/2561 ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 ได้ ส่วนรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ว22/2560 โปรดอ่านเพิ่มเติมด้านล่างครับ

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

Advertisement

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ฉบับที่ ๒)

๒. คําอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน(ฉบับที่ ๒)

Advertisement

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกปี และต้องพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง หรือตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สายงานการสอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมคําอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สําหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาตามหนังสือที่อ้างถึง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ให้นําจํานวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกิน ๕๐ ชั่วโมง ในแต่ละปี มานับเป็น จํานวนชั่วโมงการพัฒนาได้ และให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีระยะเวลาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์)

ดาวน์โหลดไฟล์
ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

You might also like