Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูอ่านด่วนที่นี่! การบันทึก Logbook ในโปรแกรม LTeacher

Advertisement

คุณครูอ่านด่วนที่นี่! การบันทึก Logbook ในโปรแกรม LTeacher
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รายละเอียดตัวชี้วัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบันทึกและตรวจประเมิน Logbook ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ใน กศจ. และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. ผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลาง จำนวน 17 จังหวัด ตลอดจนผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งสิ้น 336 คน เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคำถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ จากวิทยากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เพิ่มเพื่อน

ในโอกาสนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณครูมาเผยแพร่ดังนี้ครับ (ส่วนรายละเอียดทั้งหมด ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างครับ)

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านทั้งหมด 142 สไลด์ ครับ

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

You might also like