Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูอ่านด่วน! การใช้ logbook&PLC ในการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

Advertisement

0

ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

(Logbook forTeacher)

โดย นิพนธ์ เบญจกุล

Advertisement

ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!
ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.