Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูอ่านด่วน!! สพฐ.แจ้งซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

Advertisement

วันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

 เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๓๔๔ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๖๙๖ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 

๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๔. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๕. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๖. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๓๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๗. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๕๔๖ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

๘. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๔๒๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

๙. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

๑๐. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

๑. ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจําครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) จํานวน ๑ ฉบับ 

๓. เอกสารหมายเลข ๕ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 

๔. เอกสารหมายเลข ๑/๑ – ๑/๓ ๒/๓ และ ๓/๑ – ๓/๓ สําหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจํา จํานวน ๑ ชุด 

๕. เอกสารหมายเลข ๑ – ๕ สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) จํานวน ๑ ชุด 

๖. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ จํานวน ๑ ชุด ๗. เอกสารหมายเลข ๑ – ๔ สําหรับพนักงานราชการ จํานวน ๑ ชุด

/ตามหนังสือ

 

 

 

เปิดอ่านทั้งหมดที่นี่>>

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันพุธ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561


You might also like