คุณครูอ่านที่นี่! การให้ได้รับเงินเดือน ในแต่ละตำแหน่ง และแต่ละวิทยฐานะ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3901
คุณครูอ่านที่นี่! การให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คุณครูอ่านที่นี่! การให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คุณครูอ่านที่นี่! การให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

advertisement

สวัสดีครับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องสำคัญมานำเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา ตามหนังสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564

โดยครูอัพเดตดอทคอม จะขอนําเสนอในส่วนของ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครู สายงานการสอน และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

อาศัยตามความในมาตรา 19 (4) มาตรา 31 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก.ค.ศ. จึงกำหนดการให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไว้ดังนี้

ประเภท ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
สายงาน การสอน
ชื่อตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
ครู  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 แล้วแต่กรณี

กรณีผู้ที่ผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
ครูชำนาญการ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.2 แล้วให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ครูชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.3 แล้วให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.3 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ครูเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.4 แล้วให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.4 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ.5

คุณครูอ่านที่นี่! การให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คุณครูอ่านที่นี่! การให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
สายงาน บริหารสถานศึกษา
ชื่อตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 แล้วแต่กรณี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 แล้วแต่กรณี

advertisement

กรณีผู้ที่ผ่านการประเมินให้มีวิทฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
รองผู้อำนวยการชำนาญการ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.2 แล้วให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.3 แล้วให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.3 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.4 แล้วให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.4 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ผู้อำนวยการชำนาญการ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.2 แล้วให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.3 แล้วให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.3 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.4 แล้วให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.4 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

advertisement

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ.5

คุณครูอ่านที่นี่! การให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คุณครูอ่านที่นี่! การให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครูอัพเดตดอทคอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประการ ซึ่งครูอัพเดตดอทคอมจะได้นําเสนอในโอกาสต่อไป

คลิกอ่าน! สรุปย่อ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และ มาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.