Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูอ่านที่นี่! ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

คุณครูอ่านที่นี่! ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพิ่มเพื่อน

PLC คือ กระบวนการที่ครู รวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง เรียนรู้ร่วมกันและ
ร่วมท าเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาครูด้วยกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ที่เข้มแข็ง โดยใช้โรงเรียน ห้องเรียนเป็นฐานและนักเรียนเป็นหน้างาน
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และหลากหลาย เกิดการพัฒนาที่โรงเรียน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม อ่านทั้งหมดด้านล่างครับ

Advertisement

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

Advertisement

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ตัวอย่างการทำ PLC,LogBook,ID-Plan

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ที่มาของข้อมูล สพฐ.

You might also like