Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูอ่านที่นี่!! สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook (ล่าสุด 5 พ.ค. 2561)

Advertisement

การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560)

เพิ่มเพื่อน

 

Advertisement

1

 

                   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง คือ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว 22/2560) การใช้งานโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) และได้รับเกียรติจาก นางศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ข้าราชการบำนาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมบรรยายเรื่อง การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้ประเมิน) ครู ผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาน กศน. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 403 คน

 

2-20180504

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook ดังนี้ครับ

เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)


 ว21/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 ว22/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

 รายละเอียดเอกสารการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 [ศธ0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 [ศธ0206.3/0636 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 [ศธ0206.3/0637 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 [ศธ0206.3/0638 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

 [ศธ0206.3/0639 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 ว20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

 [ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561] รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 [ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561] ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารสำหรับประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ว 21/2560 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)

 [PowerPoint] ว 21/2560 สพฐ.

 [PowerPoint] ว 21/2560 สอศ.

Advertisement

 [PowerPoint] ว 21/2560 สำนักงาน กศน.

 [PowerPoint] ว 21/2560 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 [PowerPoint] ว 21/2560 สถาบันพัฒนาครู

PowerPoint การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)

 [PowerPoint] การประเมินผลงานฯ

โปรแกรม LTeacher เวอร์ชัน 1.1 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

โปรแกรม LTeacher ใช้สำหรับ Microsoft Office 2010 , 2013 และ 2016 เท่านั้น

 [Excel] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม

เอกสารการอภิปราย Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 [PDF] เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher สำหรับประชุม

PowerPoint Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

 [PowerPoint] Logbook Teacher สำหรับประชุม

ในการเปิดโปรแกรม LTeacher หลังจากที่ Download จากเว็บไซต์แล้ว เมื่อแสดงแท็บสีเหลือง (ซึ่งปกติแล้วจะแสดง 2 ครั้ง) ให้กดปุ่มดังภาพด้านล่างเสมอรายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher

1) ข้อมูลส่วนบุคคล

2) การมอบหมายงานสอน

3) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

4) ชั่วโมงสนับสนุนการเรียนรู้

5) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

6) การพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

7) PLC

8) ผลการประเมิน 5 ปี

9) สรุป Logbook

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานก.ค.ศ. และ http://test-lteacher.otepc.go.th/

You might also like