คุณครูเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. นี้ ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

11204

คุณครูเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. นี้ ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

คุณครูเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. นี้ ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

คุณครูเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. นี้ ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?
คุณครูเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. นี้ ได้เลื่อนเงินเดือนไหม?

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่หลายแฟนเพจหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่า คุณครูเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. นี้ ได้เลื่อนเงินเดือนไหม? ดังนั้นวันนี้ครูอัพเดตดอทคอมจึงไปหาข้อมูลและนำมาตอบให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้

การนับการมีตัวคำนวณเม็ดเงินเพื่อนำไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือน

สำหรับการนับการมีตัวคือการนับจำนวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยมีการนับ 2 ครั้งคือ ในวันที่ 1 มีนาคม กับ วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี เพื่อใช้ในการคำนวณหาเม็ดเงินที่จะนำมาใช้ในการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ นั้นแสดงว่า คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน ยังถูกนับรวมในวันที่ 1 กันยายน และนำเงินเดือนไปคำนวณหาเม็ดเงินที่จะนำมาใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของครูทั้งโรงเรียน พร้อมทั้งมีสิทธิ์ได้เลื่อนเงินเดือนครับ

โดยเม็ดเงินคิดจากผลรวมของเงินเดือนคุณครูทั้งโรงเรียน คูณด้วย 3% ตัวอย่างเช่น

โรงเรียน ก. เงินเดือนครูรวมกันทั้งโรงเรียนได้ 100,000 บาท จะคำนวณเม็ดเงินได้ดังนี้

100,000 x 3% = 3,000

โรงเรียน ก. จะมีเม็ดเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนให้ครูทุกคนโรงเรียน ทั้งหมด 3,000 บาท

(แต่โรงเรียนอาจจะได้รับจัดสรรไม่ถึง 3% ครับ)

แล้วกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561ระบุว่าอย่างไร

เนื่องจากการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น เป็นการเลื่อนแบบร้อยละตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งจากกฎ ก.ค.ศ. ฉบับใหม่นี้ได้กำหนดเกี่ยวกับ ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน ในข้อที่ 17 ดังนี้

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อที่ 17 ระบุว่า

“ในครึ่งปีที่แล้วมา ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญในวันที่ 30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ”

จากข้อความข้างต้นแสดงว่า คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน จะได้รับคำสั่งให้เลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่จะเกษียณอายุราชการ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน โดยกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561ได้ระบุเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน ไว้ในข้อ 10 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ข้อ 10 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ

(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า2เดือน
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนหรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(ุ6) ในครึ่งปีที่แล้วมา สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน

(7) ในครึ่งปีที่แล้วมา สำหรับผู้ได้รับอนุญ าตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน

(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน

(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลา ดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ที่ไม่ใช่วันลาป่วย
ตาม (๙) (ง) ให้นับเฉพาะวันทำการ

สรุปคือ

ถ้าคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ มาปฏิบัติงานตามปกติ ไม่มีวันลาเกินกำหนด หรือขาดราชการโดยไม่จำเป็น คุณครูก็จะได้รับการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนตามปกติ และจะมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่เกษียณอายุราชการ ครับ

หวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์กับคุณครูผู้ที่จะเกษียณอายุราชการไม่มากก็น้อยครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

อ้างอิงข้อมูลจาก : กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/