คุณครูเตรียมพร้อม!! ก.ค.ศ.จัดทำกรอบแนวทาง การพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูฯ

1139

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบแนวทาง

advertisement

การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

JPG

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ ปรับเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป โดยให้ปรับกระบวนยุทธในการปฏิบัติงานให้เป็นในลักษณะของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เป็นระบบของรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรองรับและสนับสนุนให้ประเทศก้าวเข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มุ่งสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น  ณ ห้องประชุมโกวิท  วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ส่วนราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการขับเคลื่อนเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.

advertisement

IMG 9667

IMG 9671

advertisement

IMG 9686

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.