Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูเตรียมเฮ!! ร่างพรบ. การศึกษาฉบับใหม่ กำหนดให้สถานศึกษา มีบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ (27 ก.พ. 2562)เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคยครับ

เพิ่มเพื่อน

หลายท่านที่ติดตามข่าวสารด้านการศึกษาจะเห็นว่ามีประเด็นข่าวที่ร้อนแรงหลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็น ครูใหญ่ หรือ เรื่องการทำร้ายครูนักเรียนในการสอบ GAT-PAT

Advertisement

แต่วันนี้นี้มีประเด็นที่น่าสนใจ หลังจากที่ทีมงานครูอัพเดตดอทคอมได้อ่าน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ฉบับผ่านมติครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดการศึกษา การกระจายอำนาจให้สถานศึกษา การกำหนดให้มีบุคลากรสนับสนุนการจัดการด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากรศึกษา เป็นต้น

โดยวันนี้ขอนำเสนอประเด็นการกำหนดให้มีบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านธุรการ ด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร โดยมีรายละเอียดใน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ฉบับผ่านมติครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ดังนี้

มาตรา ๔๖ ใน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ฉบับผ่านมติครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ระบุว่า
ให้สถานศึกษาจัดบุคลากรทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน

ในกรณีที่เป็นสถานศึกษาของรัฐ ให้รัฐจัดบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยอาจให้มีการใช้บุคลากรดังกล่าวร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ก็ได้

Advertisement

กรณีที่สถานศึกษาใดไม่อาจจัดให้มีบุคลากรตามวรรคหนึ่งได้ ให้กระทรวงเป็นผู้จัดให้มีบริการ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินการดังกล่าวแก่สถานศึกษา โดยอาจเก็บค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษาหรือได้รับ งบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนการจัดบริการดังกล่าวตามความเหมาะสม

สรุปประเด็นสำคัญ มีดังนี้ครับ

วรรคแรก >> ให้สถานศึกษาจัดบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู ไม่ให้กระทบการเรียนการสอน

วรรคสอง >> กรณีสถานศึกษารัฐ ให้รัฐจัดบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากรอย่างเพียงพอ ถ้าสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่เดียวกันสามารถใช้บุคลากรร่วมกันได้

วรรคสาม >> ถ้าสถานศึกษาไม่สามารถจัดหาบุคลากรได้ ให้กระทรวงจัดหาให้ โดยอาจเก็บค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษา หรือ ใช้งบประมาณจากรัฐ

สรุปสั้นๆก็คือ ให้สถานศึกษาจัดหาบุคลากรมาสนับสนุน ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู ไม่ให้กระทบการเรียนการสอนเอง
ในกรณีสถานศึกษาของรัฐ ให้รัฐจัดหาให้ โดยอาจให้รวมตัวกันในพื้นที่แล้วจัดหามาใช้ร่วมกันก็ได้
ถ้าสถานศึกษาหาไม่ได้ให้กระทรวงหาให้ได้ ซึ่งอาจจะใช้งบสถานศึกษาหรืองบประมาณจากรัฐก็ได้ครับ

ท่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจประเด็นต่างๆของ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ฉบับผ่านมติครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ได้ที่นี่ครับ

>> คลิกอ่านรายละเอียด

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

(ข้อมูลนี้ยังไม่เป็นทางการ ต้องรอการทำความเข้าใจจาก กอปศ.และการประกาศใช้อย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ครับ)

You might also like