คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA

12613

เช็กที่นี่ คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA

ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์ วPA
ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์ วPA

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว 21เรื่อง ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับภาระงานและชั่วโมงสอนของคุณครู วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม จึงมี คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA ให้คุณครูได้ตรวจสอบชั่วโมงสอนที่จะสามารถประเมิน ว.PA ได้ ซึ่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณครูทุกคนก็จะได้เข้าสู่การประเมิน ว.PA นั่นเองค่ะ

ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ภาระงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นโดยมีรายละเอียดดังภาพ

ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนในรายวิชา /วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน

ว21-2564-page-002 ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งจากภาพหมายความว่า คุณครูแต่ละระดับ ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ำต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA ดังนี้ค่ะ

คุณครูระดับปฐมวัย จะต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา (รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษหรือโรงเรียนจัดการเรียนรวม) จะต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณครูการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ จะต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณครูการศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ จะต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

อ่านก.ค.ศ. ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา