คุณครู เงินเดือนจะเต็มขั้นสูงแล้ว จะ เลื่อนเงินเดือน อย่างไร

18776

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวสาระความรู้ มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคย โดยเมื่อเร็วๆนี้ครูอัพเดตดอทคอมได้รับข้อความจากคุณครูที่เป็นแฟนเพจfacebook ครูอัพเดตดอทคอม ซึ่งท่านได้ส่งข้อคำถามเข้ามาสอบถามในกรณีที่เงินเดือนใกล้เต็มขั้นสูงจะมีวิธีการเลื่อนเงินเดือนอย่างไร ดังนั้นจึงเป็นที่มาของบทความที่ว่า “คุณครูเงินเดือนจะเต็มขั้นสูงแล้ว จะเลื่อนเงินเดือนอย่างไร ”

จากการเปลี่ยนแปลงที่ ก.ค.ศ. ได้เปลี่ยนกฎการเลื่อนเงินครู ให้เลื่อนเงินเดือนในรูปแบบร้อยละ ตามกฎการเลื่อนเงินเดือนครู พ.ศ. 2561 นั้น วันนี้เรามาทำความเข้าใจให้เพิ่มมากขึ้นกันครับว่าเมื่อเงินเดือนของคุณครูใกล้จะเต็มขั้นแล้วต้องทำอย่างไรครับ

ขั้นสูงขั้นต่ำของแต่ละตำแหน่ง(อันดับ คศ.) คืออะไร เอามาจากไหน?

ขั้นสูงและขั้นต่ำของแต่ละตำแหน่ง(อันดับ คศ.) ก็คือ ช่วงเงินเดือนที่คุณครูในแต่ ตำแหน่งสามารถรับได้ เช่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย เงินเดือนน้อยสุดที่สามารถรับได้ จะเรียกว่าขั้นต่ำ ซึ่งเท่ากับ 15,050 บาท และเงินเดือนสูงสุดที่สามารถรับได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วยคือ 24,750 บาท

หลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วขั้นสูงขั้นต่ำ ของเงินเดือนครูเอามาจากไหน ซึ่งจากหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ว6/2562 ได้ระบุที่มาของขั้นตำ่ขั้นสูงเงินเดือนครูไว้ดังนี้ครับ

1. การเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ใช้บัญชี เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

คุณครู เงินเดือนจะเต็มขั้นสูงแล้ว จะ เลื่อนเงินเดือน อย่างไร
คุณครู เงินเดือนจะเต็มขั้นสูงแล้ว จะ เลื่อนเงินเดือน อย่างไร

จากข้อความในหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ว6/2562 ที่ระบุในข้อ 1 คือ ตั้งแต่ การเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 1/2562 เป็นต้นไป ให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง จากบัญชีแนบท้าย พรบ.เงินเดือนครู ฉบับที่ 2 ปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งดังนี้ครับ

คุณครู เงินเดือนจะเต็มขั้นสูงแล้ว จะ เลื่อนเงินเดือน อย่างไร
คุณครู เงินเดือนจะเต็มขั้นสูงแล้ว จะ เลื่อนเงินเดือน อย่างไร

แล้วเมื่อเงินเดือนคุณครูจะเต็มขั้นสูงของแต่ละอันดับ ต้องเลื่อนเงินเดือนอย่างไร?

จากการตรวจสอบกฎก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 พบข้อความในข้อที่ 7 ที่ระบุเกี่ยวกับรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน ดังนี้

ข้อ7 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้คำนวณจากฐานในการคำนวณของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับตำแหน่งที่มีวิทยฐานะซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา 55 ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับดีขึ้นไป หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นหรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ำกว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น

จากข้อความในข้อ 7 วรรคที่ 2 ระบุว่า ถ้าคุณครูได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามกฎก.ค.ศ. โดยให้คำนวณเม็ดเงินที่จะใช้เลื่อนจากฐานคำนวณของอันดับที่ดำรงอยู่ (ฐานบน) ครับ

และเพื่อความชัดเจนในการเลื่อนเงินเดือนของคุณครูที่มีเงินเดือนใกลเต็มขั้นสูงของของอันดับ จึงได้ตรวจสอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ซึ่งมีข้อความระบุในข้อ 2 ดังนี้

“ข้อ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตําแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ. 2 คศ. 3 หรือ คศ. 4 ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับเท่านั้นถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า แล้วแต่กรณี

ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ. 2 คศ. 3 หรือ คศ. 4 ตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นดังกล่าวในวันที่ 30 กันยายนของปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ”

จากข้อความดังกล่าวจะเห็นว่าคุณครู คศ.2 คศ.3 คศ.4 สามารถไปรับเงินเดือนในอันดันถัดไปได้ 1 อันดับเท่านั้น 

คุณครู เงินเดือนจะเต็มขั้นสูงแล้ว จะ เลื่อนเงินเดือน อย่างไร คุณครู เงินเดือนจะเต็มขั้นสูงแล้ว จะ เลื่อนเงินเดือน อย่างไร
คุณครู เงินเดือนจะเต็มขั้นสูงแล้ว จะ เลื่อนเงินเดือน อย่างไร คุณครู เงินเดือนจะเต็มขั้นสูงแล้ว จะ เลื่อนเงินเดือน อย่างไร

ตัวอย่าง 

เลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ต.ค. 2562

คุณครู A ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (คศ.2) เงินเดือน 41,000 บาท  ได้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 จะมีวิธีการเลื่อนเงินเดือนดังนี้

คำนวณจำนวนเงินที่ต้องใช้เลื่อน เงินเดือนครู A (คศ.2 ) ซึ่งอยูในฐานบน จะใช้ฐานในการคำนวณคือ 35,270 x 3% = 1058.10 บาท

เงินเดือนใหม่คุณครู A คือ 41,000 + 1,058.10 = 42,058.10 บาท แต่เนื่องจากเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ที่สามารถรับได้ คือ 41,620 บาท ดังนั้นคุณครู A จะได้รับเงินเดือน+ค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี้

เงินเดือนใหม่ 41,620 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 438.10 บาท

สำหรับการเลื่อนเงินเดือนครั้งต่อไปคุณครู A จะข้ามหรือสไลด์ข้ามไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 และสามารถเลื่อนเงินเดือนได้ปกติ เพียงแต่ต้องใช้ฐานในการคำนวณเพื่อหาจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนจากอันดับ คศ.2 ฐานบน เช่น

เลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เม.ย. 2563

คุณครู A ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (คศ.2) เงินเดือน 41,620 บาท  ได้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 จะมีวิธีการเลื่อนเงินเดือนดังนี้

เงินเดือนใหม่คุณครู A คือ 41,620 + 1,058.10 = 42,680 บาท (42,678.10 ปัดให้เป็นเต็มสิบ)

สรุปก็คือคุณครูต้องมีเงินเดือนถึงขั้นสูงก่อนของอันดับของตนเองก่อนถึงจะสามารถข้ามไปรับเงินเดือนในลำดับถัดไป และ ถ้าเงินที่คำนวณได้สูงกว่าขั้นสูง ให้รับได้สูงสุดเท่ากับขั้นสูง ส่วนที่เหลือให้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษครับ

สรุปคุณครูตำแหน่งใดบ้างที่สามารถข้ามหรือสไลด์ข้ามไปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงในอันดับถัดไปได้?

อันดับ ข้ามไปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงในอันดับถัดไปได้ จำนวนครั้งที่ข้ามอันดับได้
ครูผู้ช่วย ไม่ได้
คศ.1  ไม่ได้
คศ.2 ได้ 1 ครั้ง
คศ.3 ได้ 1 ครั้ง
คศ.4 ได้ 1 ครั้ง
คศ.5  ไม่ได้

 

หวังว่าบทความนี่คงมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

อ้างอิงข้อมูลจาก :

กฎก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2561 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ