วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาคุณสมบัติการย้ายครู การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งครู

คุณสมบัติการย้ายครู การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งครู

Advertisement

คุณสมบัติการย้ายครู การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก

คุณสมบัติการย้ายครู การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 7 ธันาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือด่วนที่สุดเรื่องการพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งครู โดยมีรายละเอียดในหนังสือฉบับดังกล่าวดังนี้ครับ

เรื่อง การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก เพื่อเป็นคุณสมบัติ

ในการยื่นคําร้องขอย้ายกรณีปกติ ตําแหน่งครู 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่องน่าอ่าน >> จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 หมวด 9 ข้อ ที่คุณครูควรอ่าน!!!

Advertisement

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอย้าย กรณีปกติ ในข้อ 3.1 ว่า “ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กําหนดให้ยื่นคําร้องขอย้าย” และแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบันไม่ครบ 24 เดือน เนื่องจากสถานศึกษาเดิมถูกยุบ รวม หรือเลิก อันเนื่องมาจากเหตุของทางราชการ จึงมีมติให้นําระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเดิมซึ่งถูกยุบ รวม หรือเลิก และสถานศึกษาปัจจุบันมานับรวมกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กําหนดให้ยื่นคําร้องขอย้าย เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคําร้องขอย้าย กรณีปกติ ในข้อ 3.1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

เรื่องที่น่าสนใจ : รวมลิงก์ ตำแหน่งว่างรับย้ายครู 2565 ครบทุกจังหวัด ครบทุก กศจ. (ตำแหน่งว่างย้ายครู65)

 

คุณสมบัติการย้ายครู

Advertisement

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments