คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

3695
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

advertisement

ตามหนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกดังกล่าว กำหนดว่า

“ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ต้องมีคุณสมบัติในต้านประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วยหรือผู้อำนวยการกลุ่ม ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติหน้ที่เกี่ยวกับการประถศึกษาหรือการมัธยมศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย” ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอหารือคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน กค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖..๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕”๖๓หรือไม่

advertisement

บัดนี้ ก.ค.ศ พิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๓ต๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ส่งมาพร้อมนี้

 

advertisement

คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

 

คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ