คุณหญิงกัลยา เดินหน้านโยบาย ส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้ง หนุนศักยภาพคนไทย พร้อมรับโลกการทำงานยุคดิจิทัล

1142
คุณหญิงกัลยา
คุณหญิงกัลยา

คุณหญิงกัลยา เดินหน้านโยบาย ส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้ง หนุนศักยภาพคนไทย พร้อมรับโลกการทำงานยุคดิจิทัล

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน Grand Opening และมอบนโยบายส่งเสริมการเรียน Coding แห่งชาติ โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ให้ความสนใจ เข้าร่วม ณ สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. และรักษาราชการแทน รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรม (Digital Disruption) ที่มุ่งปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงานยุคดิจิทัลได้เต็มศักยภาพ โดยมีทักษะสำคัญอย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะการอ่าน 2) ทักษะการเขียน 3) ทักษะการคิด 4) ทักษะการวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล 5) คิดเชิงคณิตศาสตร์ และ 6) การแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการ โดย สจล. ถือเป็นต้นแบบสถาบันการศึกษาแห่งอนาคตของไทย ที่มีแนวคิดที่ทันสมัย และสามารถปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ความร่วมมือของ Ecole42 สถาบันสำหรับผลิตโปรแกรมเมอร์ระดับโลก เพื่อพัฒนาคนคุณภาพด้านโปรแกรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ซึ่งสอดรับกับนโยบายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับ “42 บางกอก” มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Based Learning ที่เน้นการเรียนรู้จริง ปฏิบัติเป็น และแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ผ่านการฝึกคิดแก้โจทย์จริงจากภาคธุรกิจชั้นนำด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแบบเป็นขั้นตอน ซึ่งจะเรียนรู้จากง่ายไปยาก โดยในระยะแรกผู้เรียนจะต้องเรียนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และเมื่อเลื่อนขั้นแล้วผู้เรียนจะสามารถเลือกทำโปรเจคตามความสนใจ ซึ่งในบางระดับต้องไปฝึกงานเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในสนามจริง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับหนังสือรับรองการสำเร็จหลักสูตร (Certificate of Completion) ซึ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนในยุคดิสรัปชัน (Disruption) และผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าเทอมในการศึกษาตลอดระยะเวลาเรียน

ทั้งนี้ เมื่อทำโปรเจคสำเร็จในแต่ละระดับ จะมีคะแนนสะสมเพื่อขอเลื่อนขั้นในระดับต่อไป ได้จนกระทั่งจบการศึกษาภายในระยะเวลา 2-4 ปี เพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานจริง เพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ ทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา C และ C ++ เพื่อสร้างเว็บไซต์ หรือทำงานออกแบบเว็บไซต์ให้มีฟังก์ชั่นที่รองรับการงานรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเรียนที่ 42 บางกอก เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีอาจารย์สอน ไม่กำหนดเวลาเรียน ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกผู้เรียน จึงมีการทดสอบแบบเข้มข้นใน 3 ด้าน คือ ทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดว่ามีตรรกะ, ด้านการเขียนโปรแกรมยืนยันสิทธิ์ และการทำค่ายโปรเจกเวิร์คชอป

สำหรับคุณสมบัติของผู้เรียน ค่อนข้างเปิดกว้าง โดยเป็นบุคคลทั่วไป ไม่จํากัดเพศ มีอายุอย่างน้อย 18 ปี ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษา หรือเคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อน ขณะเดียวกันคนที่กำลังศึกษาด้านอื่น หรือผู้ที่ทำงานแล้ว สามารถเรียนควบคู่ไปได้ และเมื่อเข้ามาเรียนแล้ว สามารถกำหนดรูปแบบการเรียนด้วยตนเองได้ โดยในขณะนี้ 42 บางกอก กำลังอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในเทอมแรก ซึ่งมีผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นจำนวนมากกว่า 1,500 คน ครอบคลุม 81 ประเทศ โดยจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้

สุดท้ายนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.42bangkok.com โทรศัพท์: 02-329-8140 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ https://m.facebook.com/42Bangkok/

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
26/3/2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ