คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

1274

คุรุสภา ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการ ด้านความสะดวก รวดเร็ว ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้านจริยธรรม คุณธรรมที่พึงมีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ โดยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับนำไปพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

         ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ได้ที่ https://suandusitpoll.dusit.ac.th/online-survey/ksp64 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

   สแกนเพื่อร่วมทำแบบสอบถาม

สแกนเพื่อร่วมทำแบบสอบถาม

  สแกนเพื่อร่วมทำแบบสอบถาม

 

คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/08/32479/