Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุรุสภาคลอด ตั๋วครูตลอดชีพ ยืดเวลาต่ออายุ

Advertisement

บอร์ดคุรุสภาเห็นชอบให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ
พร้อมยายการต่อใบอนุญาตฯออกไปอีก 6 เดือน ย้ำอย่านิ่งเฉย
เพราะจะเชื่อมโยงไปถึงการขอมีวิทยฐานะและการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาชีพ

เพิ่มเพื่อน


Advertisement

Advertisement

วันนี้(29ก.พ.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ในฐานะผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
มีมติเห็นชอบให้ขยายการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกไปอีก 6 เดือน
สำหรับครูประมาณ 3,000 คน ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ
แต่ไม่มาดำเนินการต่ออายุจนทำให้เลยระยะเวลาที่กำหนด
โดยจะมีการจัดทำประกาศกำหนดเวลาใหม่ต่อไป ส่วนผู้ที่เป็นครูก่อนปี 2546
ซึ่งมีการประกาศให้ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในปี 2547
ครูกลุ่มนี้สามารถเป็นครูได้โดยอัตโนมัติ แต่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตฯเช่นกัน
ซึ่งคุรุสภาเปิดให้ขอใบอนุญาตฯได้ถึงปี 2549
แต่ครูเหล่านี้ก็ไม่มาดำเนินการ
โดยกรณีนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้เข้าสู่กระบวนการเริ่มนับหนึ่ง
ในการเข้าสู่คุณสมบัติการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่
แต่หากครูคนไหนเหลืออายุราชการอีก 1-2 ปี
ก็ให้ใช้ใบอนุญาตปฎิบัติการสอนชั่วคราวแทน

“ที่ผ่านมาข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
กำหนดให้ครูต้องต่อใบอนุญาตฯภายใน 180 วัน ก่อนใบอนุญาตฯจะหมดอายุ
แต่ไม่มีแนวปฎิบัติว่า หากครูไม่มาต่ออายุใบอนุญาตฯ จะแก้ปัญหาอย่างไร
อีกทั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ก็ไม่สามารถผ่อนผันให้ได้
เพราะกลัวติดขัดในข้อกฎหมาย ดังนั้น
เมื่อบอร์ดคุรุสภามีมติขยายเวลาให้ก็ขอให้ครูรีบมาดำเนินการอย่านิ่งเฉย
เพราะการมีใบอนุญาตฯจะเชื่อมโยงไปถึงการขอมีวิทยฐานะและการเลื่อนตำแหน่งทาง
วิชาชีพต่างๆ อย่างไรก็ตามคุรุสภาจะไปแก้ไขข้อบังคับในเรื่องนี้ เพื่อให้
กมว.ทำงานได้โดยไม่ขัดกฎหมาย” รองปลัด ศธ.กล่าว

ดร.ชัยยศ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการ
ตามที่คุรุสภาเสนอให้มีใบอนุญาตฯตลอดชีพ
สำหรับครูที่มาขอต่อใบอนุญาตฯครั้งที่ 3 จากเดิมต้องต่อทุก 5 ปี
เพราะถือว่ามีประสบการณ์ทางวิชาชีพเชี่ยวชาญแล้ว
แต่ในกรณีที่ครูลาออกไปประกอบอาชีพอื่น และขอกลับเข้าสู่วิชาชีพครูใหม่
จะไม่สามารถใช้ใบ อนุญาตฯตลอดชีพได้ ซึ่งครูต้องเริ่มนับหนึ่ง
เพื่อเข้าสู่คุณสมบัติการขอใบอนุญาตฯใหม่. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:18 น.

You might also like