คุรุสภาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

645

คุรุสภาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

คุรุสภาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
คุรุสภาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

คุรุสภาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
คุรุสภาจัดประชุม รับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา: www.facebook.com/Khurusaphaofficial

YouTube คุรุสภา: www.youtube.com/c/khurusapha

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงหลักเกณฑ์ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (แนวใหม่) เป็นไปด้วยความรอบคอบ และตามรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนที่ถูกต้อง ก่อนการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจำเป็น ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการผลิตครู หน่วยงานผู้ใช้ครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูล ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทการทำงาน ของผู้ประกอบวิชาชีพครู และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

คุรุสภาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป โดยสามารถเข้าร่วมประชุมฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นในวัน เวลา และช่องทางดังกล่าว

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การดำเนินงาน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

หลักสูตร ป.บัณฑิต คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร