คุรุสภาเชิญชวน ดาวน์โหลด หนังสือ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2564

2058
คุรุสภาเชิญชวน ดาวน์โหลด หนังสือ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2564
คุรุสภาเชิญชวน ดาวน์โหลด หนังสือ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2564

คุรุสภาชวนเชิญดาวน์โหลด หนังสือ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2564

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีหนังสือดีๆ ซึ่งเป็นหนังสือ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2564 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 76 ปี ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2564 ขึ้น และขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าไปดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าว

ขอเชิญดาวน์โหลด

หนังสือ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2564

>>DOWNLOAD หนังสือ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา<<

คุรุสภาชวนเชิญดาวน์โหลด หนังสือ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2564
คุรุสภาชวนเชิญดาวน์โหลด หนังสือ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 76 ปี

76 ปี ของการสถาปนาสำนักงานเลขาธิการครุสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปครูและบุคลากรทางกรศึกษา มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และมีบทบาทหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำหน้าที่ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ความรู้ สมรรถนะ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถเต็มศักยภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาล

ในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาปี 2563 ที่ผ่านมา คุรุสภาร่วมกับเครือข่ายได้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย “คุรุสภาพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง” และท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้มีการพัฒนาระบบการทำงานและระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก

แก่สมาชิก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิด การดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ขึ้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นกำลังของชาติในอนาคต

ในวาระครบรอบ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2564 ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของคุรุสภาและสำนักงานเลขาธิการตุรุสภา อำนาจหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินงาน และความก้าวหน้าของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ตั้งไว้

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือที่นี่! PDF

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ คุรุสภา