Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุรุสภาประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 141

Advertisement

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการำด้เผยแพร่ รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 141 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 141 

Advertisement

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

หลักสูตรอื่นๆ 

ขอบคุณที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like