Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุรุสภาสรุป 5 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมคู่มือแจกจ่ายไปยังสถานศึกษา

Advertisement

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดยเดินสายถอดบทเรียนเรื่องจรรยาบรรณฯ
กับตัวแทนครูที่ได้รับรางวัลคุรุคุณธรรมในจ.เชียงใหม่ จ.ปราจีนบุรี
จ.อุบลราชธานี จ.ตรัง และจ.นครปฐม เพื่อระดมความเห็นร่วมกันว่าจรรยา บรรณฯ
ทั้ง 9 ด้านนั้น ควรมีแบบแผนพฤติกรรมที่ถูกต้องอย่างไรบ้าง
แม้ที่ผ่านมาจะมีข้อกำหนดอยู่แล้ว
แต่คุรุสภาต้องการทบทวนใหม่เพื่อให้สังคมครูได้เรียนรู้ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูมีเรื่องอะไรบ้าง
ซึ่งหลังจากสรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการเดินสายถอดบทเรียน
ขณะนี้คุรุสภาได้จัดทำแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน
พร้อมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในแต่ละด้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประกอบด้วย
 

เพิ่มเพื่อน

1.จรรยาบรรณต่อตนเอง
ครูต้องมีวินัยในตัวเอง ต้องพัฒนาวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองอยู่เสมอ
 

Advertisement

2.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
 

3.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ครูต้องรัก
เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจ
โดยไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญของศิษย์และผู้รับบริการ
หรือเรียกรับ ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
 

Advertisement

4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
 

5.จรรยาบรรณต่อสังคม
ครูพึงปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 

ซึ่งหลังจากนี้คุรุสภาจะจัดทำเป็นคู่มือแจกจ่ายไปยังสถานศึกษา รวมทั้งจัดฝึกอบรมครูต้นแบบต่อไป

You might also like