คุรุสภาเชิญผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติครูอาวุโส

2886
คุรุสภาเชิญผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติครูอาวุโส
คุรุสภาเชิญผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติครูอาวุโส

คุรุสภาขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2564 (30 กันยายน 2564) ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564 ผ่านระบบ KSP Self-Service ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

โดยสมัครระบบ KSP Self-Service ได้ที่ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26880/ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2280 4333 และ 0 2282 3154

คุรุสภาเชิญผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติครูอาวุโส
คุรุสภาเชิญผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติครูอาวุโส

กำหนดการสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยื่นขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส ประจำปี 2564

1.ผู้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2554 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ผ่านระบบ KSP Self-Service บนเว็บไซต์ ของคุรุสภา www.ksp.or.th
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2554

2.จัดส่งแบบคำขอและเอกสารต้นฉบับ ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ท่านเกษียณอายุราชการ
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

3.สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ท่านเกษียณอายุราชการ รันแบบคำขอ และจัดส่งบัญชีรายชื่อ แบบคำขอและเอกสารต้นฉบับให้หน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564

4.หน่วยงานต้นสังกัด รับแบบคำขอ ตรวจสอบคุณสมบัติ แบบคำขอฯ และเอกสาร และ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน ให้เหลือหน่วยงานละ 1 คน แล้วจัดส่งบัญชีรายชื่อแบบคำขอฯ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

“กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ส่งบัญชีรายชื่อไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่

5.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (งานคุรุสภาจังหวัด) รับเอกสารจากหน่วยงานต้นสังกัด และบันทึกข้อมูลในระบบ TEPIS แล้วจัดส่งบัญชีรายชื่อ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

คุรุสภาเชิญผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติครูอาวุโส
คุรุสภาเชิญผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติครูอาวุโส

 

ครูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ คุรุสภาเชิญผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติครูอาวุโส จากคุรุสภาค่ะ