Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุรุสภาแจ้งจำนวนนักศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ใน 35 หลักสูตร 35 สถาบัน

Advertisement

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็ว ๆ นี้มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด ส่วนสถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2561 จำนวน 35 แห่ง มีดังนี้

เพิ่มเพื่อน

1. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 90 คน 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 180 คน 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 180 คน 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 60 คน 5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 60 คน 6. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 180 คน 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 180 คน 8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 180 คน 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 180 คน 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 180 คน 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 180 คน 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 180 คน 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 180 คน 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 180 คน15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 120 คน 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 180 คน 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 180 คน 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 150 คน 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 180 คน 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 180 คน 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 180 คน 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 90 คน 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 180 คน 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 180 คน 25. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 120 คน 26. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 60 คน 27. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 150 คน 28. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 120 คน 29. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 120 คน 30. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 180 คน 31. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 180 คน 32. วิทยาลัยเชียงราย 180 คน 33. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 120 คน 34. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 180 คน และ 35. วิทยาลัยสันตพล 180 คน

Advertisement

ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ และจำนวนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอน

 

การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา2561 ดังนี้

 

 

 

Advertisement

 

1. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มของข่าว : คุรุสภา

ที่มา : คุรุสภา

You might also like