27.6 C
Bangkok
วันพุธ, มีนาคม 22, 2023
spot_img
หน้าแรก ข่าวการศึกษา คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 2 แห่ง รวมจำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 2 แห่ง รวมจำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร

2095
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 2 แห่ง รวมจำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 2 แห่ง รวมจำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 2 แห่ง รวมจำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร

advertisement

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 2 แห่ง รวมจำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีมติในการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพิ่มเติม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2563 จำนวน 54 แห่ง มีดังนี้   1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (90 คน)  2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)    3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน)  4) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)    5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน)  6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน)  7) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)  8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)   9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)  10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน)  11) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)  12) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)   13) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)   14) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน)  15) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)   16) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)  17) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน)  18) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)  19) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)  20) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)

advertisement

21) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)  22) มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)  23) มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)  24) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (150 คน) 25) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน)  26) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)  27) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)  28) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (150 คน)  29) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)   30) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)  31) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (150 คน)  32) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)  33) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(120 คน)  34) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)   35) วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)  36) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)  37) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)  38) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)    39) สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)  40) มหาวิทยาลัยนครพนม (180 คน)

41) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180คน) 42) มหาวิทยลัยเทคโโลยีรชมงคลธัญบุรี (180 คน) 43) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (180 คน) 44)มหาวิทยาลัยรชภัฏเลย (150 คน) 45) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (90 คน) 46) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน) 47) มหาวิทยลัยราชภัฏสุรินทร์ (180 คน) 48) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี (90 คน) 49) มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน) 50) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (180 คน)51) มหาวิทยาลัยรชภัฏสงขลา (180 คน) 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน) 53)มหาวิทยาลัยรชภัฏอุบลราชธานี (180 คน) 53) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (120 คน) 54) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (90 คน)

advertisement

👉👉 ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/10/23578/
หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

error: Content is protected !!