คุรุสภา ประกาศผล การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ”

697

คุรุสภา ประกาศผล การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ”

คุรุสภา ประกาศผล การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ” ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนาเสนอผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป นั้น

คุรุสภา ประกาศผล การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ”
คุรุสภา ประกาศผล การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ”

บัดนี้ การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ” ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ” รวมจำนวน 69 รางวัล ประกอบด้วย

“ระดับเหรียญทอง” จำนวน 15 ผลงาน

“ระดับเหรียญเงิน” จำนวน 24 ผลงาน

“ระดับเหรียญทองแดง” จำนวน 30 ผลงาน

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลข้างต้นจะเข้ารับรางวัลในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะแจ้งกำหนดการ และรายละเอียดในการเข้ารับรางวัลให้ทราบอีกครั้ง

ดาวน์โหลดรายชื่อ”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

ขอบคุณที่มา คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสน แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง pa แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2565 ตำแหน่ง ครู ไฟล์ doc. word. ลิงก์ ดาวน์โหลดที่นี่