คุรุสภา ประกาศ คัดสรร รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

2275

 

คุรุสภา ประกาศ คัดสรร รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

คุรุสภาประกาศ คัดสรร รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดย

เชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัด ที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชนสามารถส่งผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมและเพียงด้านใดด้านหนึ่งจากประเภทของนวัตกรรมจำนวน 6 ด้าน ดังนี้

3.1 ด้านการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูหรือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆที่นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนรู้นอกห้องเรียนรวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล
3.2 ด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  ผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดที่เป็นการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะของวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการทั้งที่เป็นดิจิตอล อาจจะเป็นการใช้สื่อดิจิตอลหรือผสมผสานทั้ง 2 ลักษณะเข้าด้วยกันก็ได้
3.3 ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษา นวัตกรรมระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.4 ด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ นวัตกรรมการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงทุกคนทุกประเภท
3.5 ด้านการวัดและประเมินผล นวัตกรรมระบบการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3.6 ด้านอื่นๆ เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีลักษณะผสมผสานหลายด้านหรือแตกต่างจากข้อ 3.1 ถึง 3.5 ที่กล่าวมาแล้วโดยให้สถานศึกษาระบุด้านผลงานนวัตกรรมของตนเองให้ชัดเจน

 

 

 

การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเข้าร่วมการคัดสรร สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งผลงานสามารถส่งผลงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น https://school.ksp.or.th  กรณีที่สถานศึกษาใดยังไม่มีรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ KSP-School ต้องสมัครเพื่อขอใช้งานระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

สถานศึกษาส่งผลงานเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง https://school.ksp.or.th  ที่เมนูหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โดยเอกสารประกอบการเสนอผลงานเข้าร่วมการคัดสรร ประกอบด้วย

หนังสือนําส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จํานวน 1 ไฟล์

– รูปเล่มผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ตามแบบ นร.1 และแบบ นร.2 (ถ้ามี) ให้ครบ ทุกรายการ โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt ความยาวรวมไม่เกิน จํานวน 30 หน้ากระดาษ A4 (นับรวมจํานวนหน้าตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง) ในรูปแบบไฟล์ PDF จํานวน 1 ไฟล์

– เอกสารประกอบการนําเสนอ (ถ้ามี) โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt ความยาวรวมไม่เกิน จํานวน 20 หน้ากระดาษ A4 (นับรวมจํานวนหน้าตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง) ในรูปแบบไฟล์ PDF จํานวน 1 ไฟล์

– คลิปวิดีโอ (ถ้ามี) ความยาวไม่เกิน 3 นาที จํานวน 1 ไฟล์

หมดเขต ส่งผลงานวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ การคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา ของข้อมูล และภาพ คุรุสภา ประกาศ คัดสรร รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 จาก คุรุสภาค่ะ