คุรุสภา ประกาศรับรองหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร

2513

คุรุสภา ประกาศรับรองหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจ  มาฝากเช่นเคยครับ  ด้วย คุรุสภา ประกาศรับรองหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร ดังรายละเอียด..

คุรุสภา ประกาศรับรองหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร
คุรุสภา ประกาศรับรองหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร

 

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และ 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2563 จำนวน 39 แห่ง มีดังนี้
1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (90 คน) 
2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน) 
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน)
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน)
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)
9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน)
11) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน) 
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)  
13) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(120 คน)
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน) 
15) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
(180 คน)

16) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)  
17) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
(120 คน)
18) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน) 
19) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(180 คน) 
20) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน) 
21) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
(180 คน)
22) มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน) 
23) มหาวิทยาลัยธนบุรี 
(120 คน)
24) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (150 คน)
25) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 (120 คน)
26) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)  
27) มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก (60 คน)
28) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (150 คน)  
29) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(180 คน)
30) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)

31) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)
32) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน) 
33) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 (120 คน) 
34) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)
35) วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)
36) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)
37) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)
38) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)     
39) สถาบันอาศรมศิลป์
(90 คน)

ทุกท่านสามารถ ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

 

ขอขอบคุณที่มา  คุรุสภา