Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุรุสภา  รับรองปริญญาทางการศึกษา  ของ สถาบันอุดมศึกษา มีสิทธิ์รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 16 หลักสูตร

คุรุสภา  รับรองปริญญาทางการศึกษา  ของ สถาบันอุดมศึกษา มีสิทธิ์รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 16 หลักสูตร

Advertisement

คุรุสภา  รับรองปริญญาทางการศึกษา  ของ สถาบันอุดมศึกษา
มีสิทธิ์รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 16 หลักสูตร

 

เพิ่มเพื่อน

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563  มีมติให้การรับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 16 หลักสูตร ดังนี้

Advertisement

คุรุสภา  รับรองปริญญาทางการศึกษา  ของ สถาบันอุดมศึกษา มีสิทธิ์รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 16 หลักสูตร
คุรุสภา  รับรองปริญญาทางการศึกษา  ของ สถาบันอุดมศึกษา มีสิทธิ์รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 16 หลักสูตร

          ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะปีการศึกษา 2560)  2) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เฉพาะปีการศึกษา 2560) 3) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เฉพาะปีการศึกษา 2560) 4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะปีการศึกษา 2560 – 2561) และ 5) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (เฉพาะปีการศึกษา 2560 – 2561)

Advertisement

ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต สาขาวิชาสะเต็มและดิจิทัลศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – 2566)  2) มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (ปีการศึกษา 2561 – 2565)  3) มหาวิทยาลัยราชธานี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปีการศึกษา 2562 – 2566) และ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปีการศึกษา 2562 – 2566) และ 4) มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (เฉพาะปีการศึกษา 2561 เฉพาะผู้รับทุนโครงการ สควค.)

 

          ปริญญาโททางการศึกษา (การบริหารการศึกษา)  จำนวน 5 หลักสูตร  ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปีการศึกษา 2559 – 2563)  2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – 2566)  3) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปีการศึกษา 2559 – 2563)  4) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เฉพาะปีการศึกษา 2559)  และ 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เฉพาะปีการศึกษา 2559 – 2560)

 

          ปริญญาเอกทางการศึกษา (การบริหารการศึกษา) จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เฉพาะปีการศึกษา 2560)

โดยทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อปริญญา สาขา ปีการศึกษาที่รับรอง จำนวนรับนักศึกษา และการได้รับอนุญาตของสถาบันอุดมศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อ รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

ขอขอบคุณที่มา  คุรุสภา 

You might also like