คุรุสภา ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

1996
คุรุสภา พัฒนาวิชาชีพ PLC ลงนามความร่วมมือ การพัฒนาวิชาชีพ
คุรุสภา พัฒนาวิชาชีพ PLC ลงนามความร่วมมือ การพัฒนาวิชาชีพ


          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด  และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และการประชุม ชี้แจง เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจำปี 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM.US)  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพครู ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบการร่วมมือรวมพลังของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน ภายใต้การส่งเสริม พัฒนา และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด โดยได้ริเริ่มแนวคิดสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปี 2562 เป็นปีแรกที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย  สำหรับในปี 2563  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ขยายความร่วมมือทางวิชาการอีกครั้งกับ  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และเพิ่มเติมอีก  3 องค์กร รวม 4 องค์กร ได้แก่  ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ  บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด โดยมีเป้าหมายและเจตนารมณ์สำคัญในการร่วมกันพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานในปีนี้ ได้เพิ่มเป้าหมายการพัฒนา อีก 3 เป้าหมาย  จากเดิม 7 เป้าหมาย คือ 1) วิทยาการคำนวณ 2) การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ และ 3) ศาสตร์พระราชา และสามารถสนับสนุนเครือข่ายฯ ได้อีกจำนวน 135 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ จำนวน 125 เครือข่าย และเครือข่ายฯ ที่ขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ (แต่ไม่ขอรับเงินอุดหนุนฯ) จำนวน 10 เครือข่าย ครอบคลุม 48 จังหวัด

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการขยายและต่อยอดกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น อาทิ การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ (KSP – PLC Clinic) การเพิ่มระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้แบบต่างเวลา ผ่านระบบ TrainFlix ให้แก่เครือข่าย ซึ่งระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ปีนี้ได้รับการสนับสนุน จากบริษัท วิสด้อมไวด์ จำกัด ความร่วมมือนี้ เป็นส่วนสำคัญที่จะพิสูจน์และยืนยันได้ว่า การสร้างโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้หันหน้ามาร่วมมือกันทำงานเพื่อศิษย์  การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการปฏิบัติ  ณ  ห้องเรียนมาเป็นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่ ด้วยกระบวนการ ทั้งหมดนี้ จะเป็นกลยุทธ์สำคัญ ที่จะมีส่วนสร้างสรรค์และสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นมืออาชีพของวงวิชาชีพครูได้อย่างมั่นใจ และคุรุสภาจะมุ่งมั่นเพื่อกระทำในสิ่งเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์ ในฐานะที่เป็นองค์กรแกนนำของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ

          สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พัฒนาห้องเรียนต้นแบบออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science หรือ สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยมีศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษา       แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะที่บริหารโครงการจะร่วมกันจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการยกระดับคุณภาพด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา (TSIP) อีกทั้ง แบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และการบริหารสถานศึกษาโดยใช้สะเต็มศึกษาเป็นฐาน ร่วมกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมถึงร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเสนอบทเรียนความสาเร็จของเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุน และร่วมจัดหาช่องทางและกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมี บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์และระบบดิจิทัล ผ่านระบบ TrainFlix เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้มีสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปีนี้ แพลตฟอร์ม TrainFlix จะพัฒนาเป็นสองระบบ คือ ระบบแรก การเรียนการสอนในลักษณะ E-Learning โดยใช้แพลตฟอร์ม TrainFlix กับ ระบบที่สอง การทำกิจกรรม PLC เป็นทีม ตามวงรอบที่คุรุสภากำหนด ในปีนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบ LINE Chat BOT เพื่อให้การร่วมทีมทำ PLC ของคุณครูคล่องตัวขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับธรรมชาติการสื่อสารระหว่างกันของคุณครูไทย  สำหรับ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด จะจัดหาคลังแบบทดสอบเพื่อสนับสนุนการประเมินผลระหว่างเรียน จัดทำรายงานการประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมยกระดับคุณภาพด้านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา (TSIP) และกิจกรรมกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ ห้องเรียนต้นแบบออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learningเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 จะเริ่มเผยแพร่บนช่องทางที่ครูทั่วประเทศสามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ ทางเว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018 และ ช่อง YouTube : ห้องเรียนเชฟรอนสนุกวิทย์ และจะเปิดให้เครือข่ายคุรุสภาลงทะเบียนได้ที่ https://trainflix.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ที่มาจาก คุรุสภา