Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุรุสภา เชิญชวนคุณครู ผอ. ศน. ส่งผลงานวิจัย เพื่อเข้ารับคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา

คุรุสภา เชิญชวนคุณครู ผอ. ศน. ส่งผลงานวิจัย เพื่อเข้ารับคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา

Advertisement

   ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภากล่าวว่า ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา เป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีคุณภาพสำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน และเพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการเป็นแบบอย่างของการประยุกต์หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

          ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิจัย มี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามใบอนุญาตที่ได้รับ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน หรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาค และ 2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน

          ลักษณะของผลงานวิจัย เป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพทางการศึกษา โดยมีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน  เป็นผลงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จในระหว่าง พ.ศ. 2560 – 2563  ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภามาก่อน เว้นแต่เป็นผลงานวิจัยที่ทำขึ้นใหม่ โดยได้มีการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเดิม ไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น กรณีงานวิจัยที่ทำเป็นคณะหรือทำหลายคน ผู้ส่งผลงานวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด และต้องเป็นผู้วิจัยหลักและมีสัดส่วนการทำวิจัยไม่น้อยกว่า 60% โดยต้องระบุสัดส่วนร้อยละและหัวข้อ หรือหน้าที่ของการทำวิจัยที่สัมพันธ์กับปริมาณสัดส่วนการทำวิจัยของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยทุกคนอย่างชัดเจน (รวมกันไม่เกิน 100%)

          ประเภทรางวัลผลงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดี และชมเชย โดยผลงานวิจัยระดับดีเด่นและระดับดี จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยให้เป็น “ผลงานระดับประเทศ” และผลงานวิจัยระดับชมเชย จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ (Poster Presentation) ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2563 และ 2) รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดี และชมเชย จะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

          เกณฑ์การประเมินคุณภาพ “ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค” จะพิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย 2) ด้านระเบียบวิธีวิจัย 3) คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย และ 4) คุณภาพของรายงานวิจัย โดยแต่ละด้านจะต้องผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป “ผลงานวิจัยระดับประเทศ” จะพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ 1) จากการประเมินเล่มผลงานวิจัย จำนวน 70% และ 2) จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 30% พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การนำเสนอผลงานวิจัย 2) เนื้อหาสาระในการนำเสนอผลงานวิจัย 3) สื่อและการใช้สื่อประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย และ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งผลงานทั้งทางออนไลน์และส่งเล่มเอกสาร โดยลงทะเบียนสมัครส่งผลงานในระบบ KSP Selfe – service ผ่านทาง https://selfservice.ksp.or.th/ ที่เมนู ขอรับรางวัลผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ จากนั้นให้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัลด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ อาคาร 2 ชั้น 2 128/1 ถนนนครรราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ระบุข้อความหน้าซองว่า ส่งผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2563 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หมดเขตส่งผลงานวันที่ 6 มีนาคม 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดสรรได้ภายในเดือนเมษายน 2563 และประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย “ระดับภูมิภาค” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

           ดูรายละเอียดประกาศการคัดสรรผลงานฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2280 6366

รายละเอียดเพิ่มเติม

Downloadเอกสารที่ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

 แบบแสดงความจำนงเสนอผลงานวิจัยครู.docx

ขอบคุณที่มา : คุรุสภา