30.7 C
Bangkok
วันอังคาร, มกราคม 31, 2023
spot_img
หน้าแรก ข่าวการศึกษา คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 5 รางวัล

คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 5 รางวัล

1420

คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 5 รางวัล

เรียบเรียงโดย  ครูอัพเดตดอทคอม

ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 5 รางวัล
คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 5 รางวัล

สวัสดีครับเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวประกาศจาก  คุรุสภา เรื่อง คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 5 รางวัล  คือ 1.รางวัลคุรุสภา  2.รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 3.รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 4.รางวัลครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น และ5.รางวัลคุรุสดุดี  มาฝากคุณครูครับ
ติดตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ

1.รางวัลคุรุสภา

คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562
คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562

ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่คุรุสภากำหนด อาทิ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่ขอรับรางวัลต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และไม่เคยได้รับรางวัลคุรุสภาในประเภทเดียวกันมาก่อน เป็นต้น

          การขอรับรางวัลคุรุสภา มี 2 วิธี ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเสนอผลงานด้วยตนเอง (ต้องไม่ให้บุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ำอีก และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้) และได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง

การเสนอผลงาน ให้ผู้มีสิทธิเสนอผลงาน หรือเสนอชื่อ กรอกข้อมูลและรายงานผลงาน ตามแบบขอรับ การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ครบทุกข้อ โดยจัดทำจำนวน 1 เล่ม ใช้กระดาษขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 30 หน้า (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16pt พร้อมทั้งบันทึกลงแผ่น CD  DVD  หรือ Flash Drive  และบันทึก VDO การสอนจริง การใช้นวัตกรรมการบริหาร หรือการใช้นวัตกรรมการนิเทศตามประเภทที่ส่งผลงาน ความยาวไม่เกิน 20 นาที หากเกินจำนวนหน้าที่กำหนด ไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย และไม่ส่งไฟล์ผลงาน จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ และขอสงวนสิทธ์ไม่ส่งผลงานคืน

          การส่งผลงาน ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ จะต้องยื่นเสนอผลงานภายในกำหนดของหน่วยงานต้นสังกัด แบ่งออกเป็น

          กรณี ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัด ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู่  2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เฉพาะในส่วนภูมิภาคที่ขึ้นตรงกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) ให้ส่งผลงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ตนปฏิบัติงานอยู่ 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เฉพาะในกรุงเทพมหานคร) ส่งผลงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๕ จังหวัด (นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา สงขลา สตูล) ส่งผลงาน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5) สังกัดหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ส่งผลงาน ณ  หน่วยงานต้นสังกัด

กรณี ผู้บริหารการศึกษา ให้เสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของตน

            ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกให้ดำเนินการตามประกาศฯ ของคุรุสภา โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ หน่วยคัดเลือก เพื่อรับฟังคำคัดค้าน และให้เสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

          ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา  ประจำปี  พ.ศ. 2562

แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะขอรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

2.รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562
คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประกอบด้วย 1) เป็นครูหรืออาจารย์ประจำซึ่งสอนภาษาไทยในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ปฏิบัติการสอนในวิชาภาษาไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ 2) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3) บุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ ความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ 4) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 5) มีมนุษย์สัมพันธ์และให้ความร่วมมือที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 6) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และ 7) ไม่เคยได้รับรางวัลการยกย่องเป็นครูภาษาไทยดีเด่น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมหรือการปรับปรุงพัฒนาการสอน ผลงานวิชาการ และผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน

          การเสนอรับการคัดเลือก มี 2 วิธี คือ 1) เสนอชื่อด้วยตนเอง และ 2) เสนอชื่อจากบุคคล องค์กร หน่วยทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คณบดี รับรอง ลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้ ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเอง ต้องไม่ให้บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นเสนอผลงานซ้ำอีก

 การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐานของครูภาษาไทยที่เสนอเพื่อรับการคัดเลือก (ตอนที่ 1) 2) สรุปผลงานทุกประเภทที่ต้องการให้คณะกรรมการพิจารณาโดยย่อให้เห็นภาพของการใช้
รวมภาคผนวก จำนวนไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 เป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Saraban PSK ขนาดตัวอักษร 16 point บันทึกเป็นไฟล์ PDF ลงใน CD หรือ DVD หรือ Flash Drive ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจาณาจากคณะกรรมการฯ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งผลงานคืน 3) ผลงานวิจัย ตำราแบบเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แนบผลงานฉบับจริง ไม่เกินจำนวน 2 ชิ้นงาน ผู้เสนอผลงานระดับอุดมศึกษา มีผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 4) ผลงานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน หรือการปรับปรุงพัฒนา หากมีเอกสารที่จำเป็นประกอบเพิ่มเติมส่งไม่เกิน 10 หน้า และ 5) ผู้เสนอผลงานต้องบันทึกวีดิทัศน์การสอนจริง ความยาว 40-50 นาที แนบมากับผลงาน พร้อมส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของคาบที่สอน บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD หรือ Flash Drive หรืออัพไฟล์ วีดิทัศน์ บน Youtube ส่งลิงก์มาพร้อมกับแผ่น CD หรือ DVD หรือ Flash Drive จัดส่งมาพร้อมกัน

วิธีดำเนินการคัดเลือก ให้หน่วยคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดำเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดในประเทศ และให้ส่งประกาศผลการคัดเลือกฯ แบบรายงานประวัติและผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป ทั้งนี้ ให้มีการคัดค้านตามวิธีการที่หน่วยงานคัดเลือกกำหนด กรณีมีผู้คัดค้าน ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที่จะพิจารณาคำคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน คำวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล หากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ หรือขัดต่อจรรยาบรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ได้รับรางวัล หรือเรียกรางวัลคืน แล้วแต่กรณี ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2562 และกำหนดมอบรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ในงานวันครู พ.ศ. 2563

          ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

แบบรายงานประวัติและผลงานของครูเสนอเพื่อรับการประเมินผลงานรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2562

แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะขอรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2562

3.รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562
คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562

รางวัลและจำนวนรางวัลที่จะได้รับ ประกอบด้วย ครูในประจำการที่สอนภาษาฝรั่งเศส หรือครูนอกประจำการซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 6 คน จะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ “กว” ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย 1) ครูในประจำการ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สอนภาษาฝรั่งเศสในสถานศึกษาทุกหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน หรือเป็นอาจารย์ สอนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบสูง มีความเสียสละ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถูกดำเนินการทางวินัยหรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย และไม่เคยได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นของคุรุสภา และ 2) ครูนอกประจำการ เป็นครูนอกประจำการ หรือเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผู้สนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบสูง มีความเสียสละ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และไม่เคยได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นของคุรุสภา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 2 ด้าน คือ ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส และด้านผลงานทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส

การขอรับรางวัล มี 2 วิธี คือ 1) เสนอผลงานด้วยตนเอง และ 2) เสนอชื่อจากบุคคล หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา/คณบดี รับรอง ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอื่น เสนอผลงานซ้ำอีก และผู้บริหารสถานศึกษา/คณบดี ลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้

การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติที่เสนอชื่อและรายงานผลงานตามแบบขอรับรางวัล จำนวน 1 เล่ม ไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Saraban PSK ขนาดตัวอักษร 16 point บันทึกข้อมูลและรายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงในแผ่น CD หรือ DVD หรือ Flash Drive บันทึก VDO การสอนจริง ความยาวไม่เกิน 20 นาที แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือเค้าโครงการสอน/โครงสร้างการสอน อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เอกสารทางวิชาการหรือผลงานวิจัย จำนวนไม่เกิน 4 เล่ม ขนาดกระดาษ A4 ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

วิธีดำเนินการคัดเลือก มีดังนี้ 1) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสจะคัดเลือกผลงานของครูในประจำการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศูนย์ฯ ละ ไม่เกิน 5 คน และ 2) คณะกรรมการสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย จะคัดเลือกผลงานครูในประจำการจากสถาบันระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 5 คน และครูนอกประจำการซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนไม่เกิน 5 คน เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้แต่ละศูนย์ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไป เพื่อรับฟังการคัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และเสนอรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 ในกรณีที่มีผู้คัดค้านให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที่จะพิจารณาคำคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน คำวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล หากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ หรือขัดต่อจรรยาบรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ได้รับรางวัล หรือเรียกรางวัลคืน แล้วแต่กรณี ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2562 และกำหนดมอบรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2562 ในงานวันครู พ.ศ. 2563

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

แบบขอรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว
ประจำปี 2562

4.รางวัลครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น

คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562
คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 11 ประเภท ดังนี้ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยดีเด่น  2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมศึกษาดีเด่น  3) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น  4) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น  5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น   6) กลุ่มสาระ    การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น  7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น  8) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น  9) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)  10) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น และ 11) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้แป็นแบบอย่าง กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ “ระดับดีเด่น” และ “ระดับดี” รวมไม่เกิน 22 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร กำหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. 2563

 ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่คุรุสภากำหนด อาทิ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย หรือขั้นพื้นฐาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละประเภทที่เสนอผลงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันออกประกาศฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่อยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถูกดำเนินการทางวินัย หรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ไม่เคยหรือเคยได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในกลุ่มสาระเดิมที่เสนอขอมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านนวัตกรรม

            การขอรับรางวัล มี 2 วิธี ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเสนอผลงานด้วยตนเอง (ต้องไม่ให้บุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ำอีก และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้) และได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้คนละ 1 ประเภท ต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้

            การเสนอผลงาน ให้ผู้มีสิทธิเสนอผลงาน หรือเสนอชื่อ กรอกข้อมูลและรายงานผลงานตามแบบรายงานประวัติและผลงานให้ครบทุกข้อ โดยจัดทำจำนวน 1 เล่ม ใช้กระดาษขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 30 หน้า (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 pt พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ PDF ลงแผ่น CD  DVD  หรือ Flash Drive  หากเกินจำนวนหน้าที่กำหนด ไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย และไม่ส่งไฟล์ผลงาน จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ และขอสงวนสิทธ์ไม่ส่งผลงานคืน

 การส่งผลงานและการดำเนินการคัดเลือก ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ จะต้องยื่นเสนอผลงานภายในกำหนดของหน่วยงานต้นสังกัด แบ่งออกเป็น

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ท้องถิ่นจังหวัด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในส่วนภูมิภาคทุกเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ สป.กทม. แต่งตั้งกรรมการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดในประเทศ ทั้งนี้ ให้ส่งแบบรายงานประวัติและผลงานไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือก ภายในวันที่  30 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู จากผลงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ภายในจังหวัด) และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด คัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 คน ให้หน่วยงานต้นสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดในประกาศ และให้ส่งแบบรายงานประวัติและผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ หน่วยคัดเลือก เพื่อรับฟังคำคัดค้าน คุรุสภาจะประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2562 คำวินิจฉัยของคุรุสภาถือเป็นที่สุด

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

แบบรายงานงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

5.รางวัลคุรุสดุดี

คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562
คุรุสภา เชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงาน รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น

          คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” มาก่อน ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครบ 9 ข้อ อย่างเคร่งครัด ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใดๆ ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถูกดำเนินการทางวินัยหรือ    เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้ว และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด เป็นต้น

          ผู้การยื่นรับรางวัล สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเสนอขอรับรางวัลด้วยตนเอง (ต้องไม่ให้บุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ำอีก และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้) และได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง

การดำเนินการคัดเลือก ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานต้นสังกัดอื่น (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสาธิตในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน ตามที่คุรุสภากำหนด เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” โดยยึดหลักเกณฑ์ แบบประเมิน และสัดส่วนตามที่คุรุสภากำหนด และ    ให้มีการประกาศรายชื่อ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพื่อรับฟังคำคัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ รวมทั้งเมื่อปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติให้แจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อเพิกถอนรายชื่อต่อไป

ทั้งนี้ ให้เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณามายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 และจะประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2562 และรับรางวัลในงานวันครู พ.ศ. 2563

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจำปี  2562 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจำปี  2562 สำหรับหน่วยงานต้นสังกัด

error: Content is protected !!