วันเสาร์, กันยายน 23, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาลิงก์ดาวน์โหลด คู่มือการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ปี 2565 คลิกที่นี่ 

ลิงก์ดาวน์โหลด คู่มือการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ปี 2565 คลิกที่นี่ 

Advertisement

ศึกษานิเทศก์ (Supervisor) คือ ผู้ทำหน้าที่นิเทศ แนะนำ ชี้นำ กระตุ้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้เกิดความรู้ ความตระหนักและมีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัด เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ เป็นต้น (สุพักตร์ พิบูลย์.2560 : ออนไลน์) ศึกษานิเทศก์ ต้องเก่งในเชิงวิชาการเป็นอย่างมาก จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้มีความเป็นเลิศ

ลิงก์ดาวน์โหลด คู่มือการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ศน. เตรียมสอบศึกษานิเทศก์ 2565 คัดเลือกศึกษานิเทศก์ 2565 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ปี 2565 คลิกที่นี่ 

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกําหนด การคัดเลือกให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดทําคู่มือ การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 เล่มนี้ขึ้น สําหรับผู้ดําเนินการคัดเลือกใช้เป็น แนวปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ลิงก์ดาวน์โหลด คู่มือการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ศน. เตรียมสอบศึกษานิเทศก์ 2565 คัดเลือกศึกษานิเทศก์ 2565 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ปี 2565 คลิกที่นี่ 

Advertisement

ลิงก์ดาวน์โหลดคู่มือการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ศน. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจ ลิงก์ดาวน์โหลด คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคํา อ่านแจกลูกสะกดคํา โดยสถาบันภาษาไทย สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

Advertisement

แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริตหลักสูตรต้านทุจริต ปฐมวัย ป.1-ม.6 ครบทุกชั้น ดาวน์โหลดที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X