คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จัดทำโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5214
คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จัดทำโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จัดทำโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณครูดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จัดทำโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามจัดการปัญหา “ขยะ” เป็นสาเหตุหนึ่งในการสร้างมลภาวะ หลายประเทศออกมาประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู่กับสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ช่วยกันคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง  ณ จุดกำเนิด เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีวิถีปลอดขยะ(Zero Waste Society)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในสถานศึษา โดยจัดโครงกรโรงรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น ภายใต้แนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)

ตามหลัก 3Rs (Reduce : กรลดปริมาณขยะ Reuse : การใช้ซ้ำ และ Recycle :การนำกลับมาใช้ใหม่) และดำเนินกรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เนื้อหาในคู่มืการจัดการขยะในสถานศึกษาเล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูล กิจกรรมในเครือข่ายของโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)ที่ประสบความสำเร็จในกรจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมการจัดก๊รขยะที่ต้นทาง พร้อมตัวอย่าง  กิจกรรมการจัดการขยะแต่ละประเภทในสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมต่อไป

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มิถุนายน 2563

ตัวอย่าง

 

ดาวน์โหลดไฟล์ e-book คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF และ e-book คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก https://www.deqp.go.th/