วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต สื่อการเรียนรู้ และคู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต สื่อการเรียนรู้ และคู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสําหรับใช้ ในทุกระดับการศึกษา ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ขึ้น และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ลิงก์ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริต คู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต สื่อการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทําทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสําคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย

เพื่อให้การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “ป้องกันการทุจริต” ไปใช้ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทําคู่มือการใช้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็น แนวทางในการจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบท ของสถานศึกษา คู่มือประกอบด้วยความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา วัตถุประสงค์ในการ จัดทําคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เป้าหมายในการจัดทําคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สาระและผลการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ผลการเรียนรู้และ สาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น แนวทางการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ การกํากับติดตาม ประเมินผล และอภิธานศัพท์

ลิงก์ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริต คู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต สื่อการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่

แผนการสอนต้านทุจริต ป.1

แผนการสอนต้านทุจริต ป.2

แผนการสอนต้านทุจริต ป.4

แผนการสอนต้านทุจริต ป.3

แผนการสอนต้านทุจริต ป.5

แผนการสอนต้านทุจริต ป.6

Advertisement

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

แนะนำ 12 อาชีพ ผู้สูงอายุ ทำอย่างไรให้มีความสุขใน วัยเกษียณ

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments