คู่มือการจัดกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยใช้รูปแบบสนามเด็กเล่น BBL

1179

คู่มือการจัดกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก

โดยใช้รูปแบบสนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน Brain-Based Learning (BBL) Playground for Children

คู่มือการจัดกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยใช้รูปแบบสนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน Brain-Based Learning (BBL) Playground for Children

กิจกรรมทางกาย (Physical Activity : PA) เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพราะเด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการเล่น โดยอาศัยกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การเลือกกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเป็นสื่อในการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนสติปัญญาของเด็กอย่างเหมาะสมนั้น ต้องคํานึงถึงพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ และต้องมีความน่าสนใจ ตลอดจนมีความปลอดภัยและประหยัด ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ด้วยการนํา ทรัพยากรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยน้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และหลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) 

ผู้จัดทำ: ชิตินทรีย์ บุญมา และคณะ

ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Resource Center)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ห้องสร้างปัญญา อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-343-1500 กด 3 | โทรสาร : 02-343-1501
อีเมล : [email protected]