วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้คู่มือการดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.

คู่มือการดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.

Advertisement

สังกัดสํานักงาน กศน. การเผยแพร่และนําคู่มือการดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัด เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม

คู่มือการดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.

สํานักงาน กศน. ได้เล็งเห็นความสําคัญ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญ ในการพัฒนาคน ให้มีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีของบ้านเมือง จึงได้จัดทํา คู่มือการดําเนินงาน ลูกเสือ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. ขึ้น โดยมีสาระสําคัญ เกี่ยวกับ กิจการและนโยบายของงาน ลูกเสือ การบริหารและการดําเนินงานลูกเสือ การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ
เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. สามารถบริหารกิจการลูกเสือ และจัดกระบวนการลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงาน กศน. จึงได้จัดส่งคู่มือการดําเนินงาน ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. มายังท่านเพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้นําไปใช้ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานจัดกิจกรรม ลูกเสือในสถานศึกษา ต่อไป

ดาวน์โหลด คู่มือการดําเนินงานลูกเสือ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. คลิกที่นี่

คู่มือการดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.

Advertisement

คู่มือการดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.

ดาวน์โหลด คู่มือการดําเนินงานลูกเสือ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้กํากับลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด เนื้อหา วิธีการฝึกอบรม กิจกรรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

ซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบ ลูกเสือ ยุวกาชาด โดย กระทรวงศึกษาธิการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments