คู่มือการดําเนินงาน ความปลอดภัยสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

6570

คู่มือการดําเนินงาน ความปลอดภัยสถานศึกษา

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทําขึ้นเพื่อให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในคู่มือการดําเนินงานเล่มนี้ประกอบด้วย ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของความปลอดภัย สถานศึกษา องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร และการกํากับ ติดตามและประเมิน ผลสถานศึกษาปลอดภัย

คู่มือการดําเนินงาน ความปลอดภัยสถานศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการดําเนินงาน ความปลอดภัยสถานศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะทํางานทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทําคู่มือการดําเนินงาน ความปลอดภัยสถานศึกษาเล่มนี้จนสําเร็จลุล่วง

Advertisement

แนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในคู่มือการดําเนินงานเล่มนี้ประกอบด้วย ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของความปลอดภัย สถานศึกษา องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร และการกํากับ ติดตามและประเมิน ผลสถานศึกษาปลอดภัย

ขอบคุณเนื้อหาจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม moe safety center สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/