คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4322

คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญซึ่งทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาจะต้องตระหนักและด าเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดมาตรฐานและประเด็น
การพิจารณาให้มีจ านวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพ
จริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ใน
การประเมิน แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบท
ของสถานศึกษา ไม่เพิ่มภาระการจัดท าเอกสารให้สถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะและให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา (Evaluation and Development) บนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น
เอกสารเล่มนี้ จัดท าขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
จากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังว่าสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐาน ที่
สถานศึกษาก าหนด ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป

คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!!

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/