คู่มือการประเมินคุณธรรม คู่มือการประเมิน ITA 2565 สพฐ ตัวชี้วัด ita แบบประเมิน ita เกณฑ์การประเมิน ita การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 คลิกที่นี่

416

คู่มือการประเมินคุณธรรม คู่มือการประเมิน ITA 2565 สพฐ ตัวชี้วัด ita แบบประเมิน ita เกณฑ์การประเมิน ita การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 คลิกที่นี่

คู่มือการประเมินคุณธรรม คู่มือการประเมิน ITA 2565 สพฐ ตัวชี้วัด ita แบบประเมิน ita เกณฑ์การประเมิน ita การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 คลิกที่นี่ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้

คู่มือการประเมินคุณธรรม คู่มือการประเมิน ITA 2565 สพฐ ตัวชี้วัด ita แบบประเมิน ita เกณฑ์การประเมิน ita การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 คลิกที่นี่
คู่มือการประเมินคุณธรรมคู่มือการประเมิน ITA 2565 สพฐ ตัวชี้วัด ita แบบประเมิน ita เกณฑ์การประเมิน ita การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 คลิกที่นี่

จัดทําขึ้นเพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้ใช้ในการศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประกอบด้วย เนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีในการประเมิน หลักเกณฑ์ การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITA Online ทั้งนี้เพื่อให้ การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร จนนําไปสู่การขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจนประสบผลสําเร็จ

อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่ได้มุ่งเน้นให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเ งขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิด ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดําเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสําคัญ และ ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

คู่มือการประเมินคุณธรรม คู่มือการประเมิน ITA 2565 สพฐ ตัวชี้วัด ita แบบประเมิน ita เกณฑ์การประเมิน ita การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 คลิกที่นี่
คู่มือการประเมินคุณธรรมคู่มือการประเมิน ITA 2565 สพฐ ตัวชี้วัด ita แบบประเมิน ita เกณฑ์การประเมิน ita การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 คลิกที่นี่

คู่มือการประเมินคุณธรรม คู่มือการประเมิน ITA 2565 สพฐ ตัวชี้วัด ita แบบประเมิน ita เกณฑ์การประเมิน ita การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจ โรงเรียนปลอดขยะ 2565 คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา Zero Waste School ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่

อ่านผันวรรณยุกต์ การผันวรรณยุกต์ ตารางผันวรรณยุกต์ แบบฝึกหัด การผันวรรณยุกต์อักษรสูง กลาง ต่ํา คู่มือการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่