วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เนื้อหา วิธีการฝึกอบรม กิจกรรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เนื้อหา วิธีการฝึกอบรม กิจกรรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เนื้อหา วิธีการฝึกอบรม กิจกรรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เล่มนี้ ปรับปรุง ให้มีความต่อเนื่องจาก คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (เดิม) ซึ่งจัดทําขึ้นโดยสํานักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2553 ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นทั้งในด้านเนื้อหา วิธีการฝึกอบรม กิจกรรม และข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ ซึ่งประมวลจากประสบการณ์การดําเนินการฝึกอบรมของคณะผู้ให้การฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม นําองค์ความรู้และกิจกรรมไปขยายผลในกองลูกเสือ มุ่งหวังให้คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กํากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเล่มนี้ มีความทันสมัย ครอบคลุม สามารถนําไปใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ดาวน์โหลดคู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด คลิกที่นี่

คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เนื้อหา วิธีการฝึกอบรม กิจกรรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดาวน์โหลดที่นี่

หลักสูตรผู้กํากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย คําอธิบายเนื้อหาหลักสูตรทั้งหมดในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวทางสําหรับการจัดฝึกอบรม
ส่วนที่ 2 วิชาการฝึกอบรม ประกอบด้วย รายละเอียดเนื้อหาแต่ละวิชาในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง แนวทางการจัดกิจกรรมและแนวทางการประเมินผลแต่ละวิชา
ส่วนที่ 3 กิจกรรมเสนอแนะ ประกอบด้วย การดําเนินการเพื่อขอรับเครื่องหมายพิเศษลูกเสือในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดตั้งหน่วยลูกเสือในสถานศึกษา
ส่วนที่ 4 คําแนะนําทั่วไป ส่วนที่ 5 สื่อ สาระสนเทศ เพลง เกม วีดีทัศน์ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม

Advertisement

คณะผู้ให้การฝึกอบรม ควรศึกษา ทําความเข้าใจคู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กํากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและแนวการจัดฝึกอบรมให้ถ่องแท้ เพื่อให้การฝึกอบมรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําไปขยายผล ในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ซักซ้อมความเข้าใจ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด โดย กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments