คู่มือการพัฒนา คุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3589

คู่มือการพัฒนา คุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการพัฒนา คุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการพัฒนา คุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กําหนดนโยบายสําคัญ ให้นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานในการเรียนรู้ โดยใน ปีงบประมาณ 2565 ได้ดําเนินงาน “ขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยกําหนด นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และเพื่อให้การดําเนินงาน จากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่เป็น รูปธรรมชัดเจน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและสถานศึกษา สามารถดําเนินงาน ได้เป็นแนวทางเดียวกัน

ดาวน์โหลดคู่มือการพัฒนา คุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

คู่มือการพัฒนา คุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือ การพัฒนา คุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดคู่มือการพัฒนา คุณภาพ การเรียนการสอน ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
คู่มือการดําเนินงานขับเคลื่อน สู่ความสําเร็จ ในการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การดําเนินงานอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงาน ตั้งแต่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา รวมทั้งการนําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการจัด การเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อประโยชน์ สําหรับครูผู้สอนภาษาไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คู่มือฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง เล่ม 1 – 3 ดาวน์โหลดได้ที่นี้ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารดาวน์โหลด ระบบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน เอกสาร นร.01 นร.05-08 และคู่มือ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กสศ.