วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Google search engine
หน้าแรกการเงินคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมแบบฟอร์ม การเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งครูและนักเรียนไว้ด้วย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ โดยเน้นเฉพาะการเดินทางไปราชการภายในประเทศ หรือ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน การจัดประชุมราชการภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจํา การเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งครูและนักเรียน โดยรวบรวมสาระสําคัญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ควรทราบ พร้อมด้วยข้อสังเกตที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ใช้เป็นแนวทางในการ เบิกจ่ายเงิน รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมาย ระเบียบที่ทางราชการกําหนด คู่มือ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมแบบฟอร์ม การเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งครูและนักเรียนไว้ด้วย

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกการเดินทางไปราชการ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ 

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมแบบฟอร์ม การเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งครูและนักเรียนไว้ด้วย

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมแบบฟอร์ม การเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งครูและนักเรียนไว้ด้วย

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมแบบฟอร์ม การเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งครูและนักเรียนไว้ด้วย

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมแบบฟอร์ม การเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งครูและนักเรียนไว้ด้วย

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมแบบฟอร์ม การเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งครูและนักเรียนไว้ด้วย

Advertisement

สัญญาการยืมเงิน ไปราชการ ดาวนโหลดที่นี่

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมแบบฟอร์ม การเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งครูและนักเรียนไว้ด้วย

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ดาวนโหลดที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักการคลังและสินทรัพย์

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

Advertisement

วิธีเขียนรายงาน การไปราชการ พานักเรียนไปร่วมงานศิลปหัตถกรรม พร้อม ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X