คู่มือการเปลี่ยนผ่าน จาก ว.17 ว.21 สู่ ว.9(PA) เพื่อคงและเลื่อนวิทยฐานะฯ

7888

คู่มือการเปลี่ยนผ่าน จาก ว.17 ว.21 สู่ ว.9(PA) เพื่อคงและเลื่อนวิทยฐานะฯ

Advertisement

คู่มือการเปลี่ยนผ่าน วิทยฐานะครจาก ว.17, ว.21 สู่ ว.9/2564 เพื่อคงวิทยฐานะและยกระดับวิทยฐานะ โดย ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน่วยพัฒนา (นิติบุคคล) หจก.เพื่อครู ในกำกับสถาบันคุรุพัฒนา (www.phuakru.com/ เฟชกลุ่มเปิด “พาคิด พาทาตาม วPA”)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบูรณาการเชื่อมโยงกัน อย่างเป็นระบบ  โดยมุ่ง เน้นให้ข้าราชการครู มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนท่ีมี ประสิทธิภาพ สามารถปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน และสร้างการเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้ อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ

นิยาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถงึความรู้ทักษะเจตคติความคิดพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะ ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีหรือมีพัฒนาการมากข้ึนเมื่อผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์การเรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ หรือกิจกรรมท่ีครูผสู้ อนออกแบบและ ดาเนินการ ซงึ่ สามารถพิจารณาได้จาก “ผลงาน” (Product) หรือ “ผลการปฏิบัติ” (Performance) ของ ผู้เรียนท่ีปรากฎภายหลังการเรียนรู้

ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PerformanceAgreement:PA)หมายความว่าข้อตกลงท่ีข้าราชการ ครูได้เสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจานงว่า ภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การ เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจาวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ สมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร ให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทฐานะที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทของสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและ กระทรวงศึกษาธิการโดยผู้อานวยสถานศึกษาได้เห็นชอบใหเ้ป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

Advertisement

ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DigitalPerformanceAppraisal)เรียกโดยย่อว่าระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบ ออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีในการส่งผ่าน จัดการ และประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้ง หลักฐานประกอบการพิจารณา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่

คู่มือการเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะครู จากว.17, ว21 สู่ ว.PA โดย ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา 062-7945366

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล คู่มือการเปลี่ยนผ่าน จาก ว.17 ว.21 สู่ ว.9(PA) เพื่อคงและเลื่อนวิทยฐานะฯ จาก ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ประธานหน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/