คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา

2682
คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา
คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา


คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา

advertisement

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดียและยุโรป รวมถึงการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในเอเชีย โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เกิดการแพร่ระบาดของโรคระลอก 2 ขยายวงกว้างมากขึ้นและรวดเร็ว

พบว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ มากกว่า ร้อยรายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พื้นที่ชายแดนของเมียนมาร์มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย ใน 10 จังหวัดพื้นที่ชายแดน ชายขอบ ด้านเมียนมาร์ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ส่งผลทำให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้ปกครอง เกิดความตระหนกและวิตกกังวล ต่อการแพร่ระบาดของโรค

จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคีเครือข่าย เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

advertisement

จึงได้จัดทำคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรของสถานศึกษาฝ่ายการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังกำกับติดตามและเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกิดขึ้นในรอบ 2 อย่างทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องปลอดภัยไม่เสี่ยงไม่มีอาการป่วยของโรคโควิต 19 และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ New Normal

คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา
คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา

 

advertisement

คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา
คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา

 

คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา
คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา จาก สพฐ.