คู่มือครู คู่มือการใช้หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา เอกสารจัดการเรียนรู้ Scratch สำหรับครูผู้สอน การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ

6510
คู่มือครู  คู่มือการใช้หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา เอกสารจัดการเรียนรู้ Scratch สำหรับครูผู้สอน การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ
คู่มือครู คู่มือการใช้หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา เอกสารจัดการเรียนรู้ Scratch สำหรับครูผู้สอน การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ

คู่มือครู คู่มือการใช้หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา เอกสารจัดการเรียนรู้ Scratch สำหรับครูผู้สอน การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ

สวัสดีค่ะ คุณครูผู้สอน การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีช่องทางการดาวน์โหลด คู่มือครู คู่มือการใช้หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา เอกสารจัดการเรียนรู้ Scratch สำหรับครูผู้สอน การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ มาฝากทุกท่านกันค่ะ

ซึ่งได้จัดทำโดย สาขาเทคโนโลยี สสวท. http://oho.ipst.ac.th และรวบรวมมาให้เพื่อนครูได้ดาวน์โหลดนำไปศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะกับบริบทผู้เรียนของท่าน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ สสวท. ที่ได้จัดทำและรวบรวมสื่อ คู่มือต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทุกท่านค่ะ

ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ) สามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
คู่มือครู (ควรใช้คู่กับหนังสือเรียน และแบบฝึกทักษะของ สสวท.) ลงทะเบียนและดาวน์โหลดที่ www.scimath.org/ebooks
คู่มือการใช้หลักสูตร http://oho.ipst.ac.th/cs-curriculum-teacher-guide/
คำอธิบายรายวิชา http://oho.ipst.ac.th/ipst-cs-course-description/
เอกสารจัดการเรียนรู้ Scratch และสื่ออื่นๆ ที่ http://oho.ipst.ac.th
“เอกสารของ สสวท. ดังกล่าวเผยแพร่ภายใต้ โดเมน ipst.ac.th เท่านั้น ห้ามนำไปเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดภายใต้โดเมนหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้ไฟล์ที่ถูกต้องและเป็นไฟล์ที่ได้รับปรับปรุงล่าสุด โปรดอ้างอิง URL ที่อยู่ภายใต้โดเมน ipst.ac.th” และด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู จึงควรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด
สำหรับหนังสือเรียน และแบบฝึกทักษะสามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร้านค้าตัวแทน หรือผ่านระบบออนไลน์ที่
ประกาศคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
2. คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
3. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดที่: http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=48
4. คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 922/2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างวิชาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ดาวน์โหลดที่: http://oho.ipst.ac.th/obec-cs-dt/
ติดต่อเพิ่มเติม: สาขาเทคโนโลยี สสวท. http://oho.ipst.ac.th
ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่:…
fb วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี:

fb: วิชาวิทยาการคำนวณ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ สสวท. ที่ได้จัดทำและรวบรวมสื่อ คู่มือต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทุกท่านค่ะ