คู่มือฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง เล่ม 1 – 3 ดาวน์โหลดได้ที่นี้ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2322
คู่มือฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง เล่ม 1 – 3 ดาวน์โหลดได้ที่นี้ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง เล่ม 1 - 3 ดาวน์โหลดได้ที่นี้ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง เล่ม 1 – 3 ดาวน์โหลดได้ที่นี้ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง เล่ม 1 – 3 ดาวน์โหลดได้ที่นี้ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ นี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการ “โครงการพัฒนา สมรรถนะการอ่านขั้นสูง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” ขึ้น โดยจัดให้มี การพัฒนาบุคลากรแกนนํา ด้านการพัฒนาสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบงานภาษาไทยและครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ เพื่อเป็น วิทยากรแกนนํา ในการทําหน้าที่พัฒนาครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และสามารถนําไปใช้ในการออกแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้านสมรรถนะการอ่าน ขั้นสูงของผู้เรียน
คู่มือฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง เล่ม 1 - 3 ดาวน์โหลดได้ที่นี้ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ การอ่านขั้นสูง เล่ม 1 – 3 ดาวน์โหลดได้ที่นี้ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เล่ม 1 – 3 ดาวน์โหลดได้ที่นี้ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เอกสาร “การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” นี้ ได้จัดทําเป็น ๓ เล่ม
คู่มือฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เล่ม 1 ดาวน์โหลด
คู่มือฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เล่ม 2 ดาวน์โหลด
คู่มือฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เล่ม 3 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความสำคัญ ดาวน์โหลด